Kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ công ty từ nguồn vốn chủ sở hữu

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành đã phát hành thành công 1.300.000 cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ công ty từ 39 tỷ đồng lên 52 tỷ đồng, theo văn bản số 7719/UBCK-QLPH ngày 02/12/2013 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

 

Cập nhật ngày 23-12-2013