Tổ chức thành công ĐHĐCĐ năm 2013:

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 26/04/2013. Đại hội đã quyết định thông qua nhiều vấn đề quan trọng trong hoạt động SXKD năm 2013 của công ty, trong đó, quyết định tăng vốn điều lệ của công ty từ 39 tỷ đồng lên 52 tỷ đồng, bầu Ông Nguyễn Hữu Thắng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

  

Cập nhật ngày 20-11-2013