Thay đổi về bộ máy tổ chức và nhân sự quản lý Công ty

Ngày 25/11/2012, Hội đồng quản trị đã quyết định cơ cấu lại bộ máy tổ chức hoạt động và bổ nhiệm nhân sự quản lý của Công ty, theo đó, bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Tuấn (Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh) làm Phó Tổng Giám đốc Công ty, thành lập mới Phòng Kỹ Thuật, chuyển đổi Phòng Đầu tư thành Phòng Dự Án.

 

Cập nhật ngày 20-11-2013