Thông báo chi cổ tức năm 2012:

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Kinh Doanh Nhà Bến Thành tiến hành chi cổ tức năm 2012 với tỷ lệ 10%/ mệnh giá, thời gian chốt danh sách cổ đông ngày 31/05/2013, thời gian thực hiện ngày 10/06/2013 – 30/06/2013. (Thông tin chi tiết xin mời xem tại mục Quan hệ cổ đông)

Cập nhật ngày 20-11-2013