HỌ TÊN CHỨC VỤ
Ông Nguyễn Hữu Thắng Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Đinh Lê Chiến Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Phạm Hoàng Liêm Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Trần Quang Ninh Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Phạm Đình Hân Thành viên Hội đồng quản trị

 

Cập nhật ngày 02-10-2011