HỌ TÊN CHỨC VỤ
Ông Nguyễn Hữu Thắng Tổng giám đốc
Ông Nguyễn Minh Tuấn Phó tổng giám đốc
Ông Phạm Đình Hân Phó tổng giám đốc

 

Cập nhật ngày 01-10-2011