HỌ TÊN CHỨC VỤ
Ông Võ Minh Hoàng Trưởng ban kiểm soát
Ông Lê Hữu Sơn Thành viên ban kiểm soát
Bà Trương Thị Thanh Luân Thành viên ban kiểm soát

 

Cập nhật ngày 24-10-2011