THÔNG BÁO CHI CỔ TỨC NĂM 2016 Thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành tiến hành chi cổ tức năm 2016.Thời gian chốt danh sách cổ đông ngày 16/09/2017. Thời gian thực hiện từ ngày 22/09/2017 đến ngày 29/09/2017 (Thông tin chi tiết xin mời xem file đính kèm) (07-09-2017)
Cập nhật ngày 07-09-2017