THÔNG BÁO CHI CỔ TỨC NĂM 2017 Thực hiện Nghị Quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ NGÀY 06/04/2018. Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi cổ tức năm 2017 như sau:
Thời gian chốt danh sách cổ đông ngày 17/09/2018.
Thời gian chi cổ tức từ ngày 20/09/2018 đến ngày 28/09/2018.
(Thông tin chi tiết xin mời xem file đính kèm)
(11-09-2018)
Cập nhật ngày 11-09-2018